Apollo International Patient Services Logo

Huduma ya afya ya Viwango vya Kimataifa ndani ya ufikiaji wa kila mtu.

Tunatibu zaidi ya wagonjwa 20,000 kutoka kote ulimwenguni kila mwaka

Visa, Tiketi na Uhamisho
Malazi ya Ndani na Burudani
Ushauri wa Matibabu baada ya Kliniki
Hospitali 73
Vituovyakujifunguliazaidi 16
Vitandazaidiya 10,000
Madukayadawazaidi ya4500
Vituovyauchunguzizaidiya 1,100
Madaktarizaidiya11,000
Kliniki 300
Vituo 200 vyamatibabukwakutumiateknolojiakwaumbali
Wataalamuwaafya 100,000

Kwa nini Chagua Apollo?

Hospitali za Apollo zlianzishwamwakawa 1983. Apollo Hospitals Group niwatoahuduma bora zaidiwahuduma za afyawaliozoanzishwa barani Asia nakuwakatikamfumowamazingirayahudumayaafya, ikijumuishaHospitali, Madukayadawa, Huduma za MsinginaKliniki za Uchunguzi. Hospitali za Apollo zimejitoleakwakuwanauborawakliniki, teknolojiayakisasa, wasominautafiti.


Kujihusishana Maisha yaMabilioniyaWatu

Dk. Prathap C Reddy

Mwanzilishi Mwenyekiti Apollo Hospitals Group


Kuletahuduma za afya za viwangovyakimataifakaribukwakilamtu. Tumejitoleakufanikishanakudumishauborakatikaelimu, utafitinahuduma za afyakwamanufaayabinadamu.


UfuatiliajiUsiokomawaUdadisiwaUborawaKiakilinaUfahamuwaKijamii.


Sisi katikaHospitaliya Apollo niniayakutoakujitoleabilakudumukwauborawaklinikinakuzingatiakwanguvujuuyaitifaki za nambari. Tunajitahidikufuatiliautaalamuwakilamtaalamuwamagonjwailikupambananamagonjwayanayotishiamaishayawagonjwakila siku. Hospitalihiyoinalengo la kutoamatokeomazuriyakliniki, kwakutumiavifaavyahaliyajuunaviwangovyakuwekakimataifa.


Hospitaliya Apollo inachukuakiburikatikaukarimunakujitoleakutoahuduma bora kutokakwamoyo. Hospitalihiyoinaendeshwanawafanyakaziwanaohusikanakujitoleakatikakutekelezamajukumuya siku hadi siku masaaishirininannekwa siku, siku sabakwa wiki. Wafanyakaziwahospitalihuongezaahadiyaozaidiyamipakailikutoahuduma bora.

TimuyamatibabukatikaHospitaliya Apollo inajumuishanjiayakibinadamunakupunguzahisiayoyoteyashidanahofukwawagonjwaambaowanawezakupatakablanabaadayamatibabuyao.

Wafanyakazihuundamazingirayajotonayakukaribishanyumbanimbalinanyumbanikwawagonjwawetukatikahospitali.


Kikundi cha Hospitaliya Apollo kimechukuamaishayawatumilioni 37 ulimwengunikotekutoahudumayaafyayakipekeenautaalamu. Safari yamapinduziyaHospitaliya Apollo ilianzamiaka 30 iliyopitanalengomojakatikaakili; kutoanjia bora yamatibabunakuboreshauborawamgonjwawamaisha. Hospitalihuajiriteknolojiaikiwanipamojanamatibabuya Robotics naCyberKnife, kupunguzamudawakupona, kuruhusumgonjwakufurahiamaishayafurahanayenyeafya, baadayamatibabukutokaHospitaliya Apollo.


Hakuna wakatimgumukatikaHospitaliya Apollo. Hospitalihupokeazaidiya 10,000 kutembeamadukayadawa, admissions 2200, nakesizaidiya 3000 yadharurakila siku. Kwa kila pili aliyotumikiahospitali, madaktarinawafanyakaziwanaojitoleahufanyahudumanyingiikiwanipamojanauchunguziwa CT CT, 400 MRI, UzaziwaMoyowa 40, taratibu 700 za Dialysis, navipindi 3-4 vyakila siku. Yote hiikatika UFUNZO WA MASHARA YA KIMATAIFA.


VituovyaUstawi (Special Specialties) kwenyeHospitaliya Apollo ilifikiriwanaMwenyekitiwetuMtangulizi Dr Pratap C. Reddy. Aliaminikwambakuibukakwamatibabumpya, teknolojia, nauboreshaji bora ulikuwamuhimukwakutoahuduma bora. Zaidi yahayo, mazoeayakikundimaalumnamchanganyikowawataalamwajuuwaliofundishwakwanjiatofauti za matibabuhuwapawagonjwafaidakubwanamatokeoyakliniki. Mbinuhiiyamgonjwaimeongezaushirikianomkubwanaupimajiwarikakatiyamadaktarinawahudumu, nakusababishaviwangovyajuuvyamafanikio.

ViwanjavyaUborakatikaHospitaliya Apollo hutoasuluhisho la mojakwawagonjwawenyematatizomengiyamatibabu, akiwaokoawakatiwathamani, jitihadanagharamayakuwanakukutananamadaktarikadhaanataratibu za uchunguziwakuthibitishahaliyao.

Vipengelevingiikiwanipamojanamoyo, kansa, mifupa, viungonamgongo, Transplants yamwili, Neurology, Gastro & Colorectal, Surgery Bariatric, Gynecology & Infertility, na Ophthalmology nibaadhiya Centers of Excellence inapatikana, ambayoinatoamipangoyakipekeeyamazoeziyakikundi, ikiwanipamojana:

 • HudumayaMoyo&UpasuajiwaMoyoMbaya
 • MatibabuyaSarataniyaMatibabu
 • Infertility & Endometriosis
 • kichwa& oncology yakichwa
 • MatibabuyaSaratani
 • Stroke
 • mipangoyaUbongowaUbongo
 • Programu za Neuro & Ortho za Ukarabativ
 • Uingizajiwa Organ
 • UsimamiziwaMaumivuyaKne
 • mipangoyaUsikilizajina Cochlear Implant
 • Dawayakuzuia
 • Gastro & Colorectal mipango
 • upasuajiwamaumivunamapambo

The Centres of Excellence (Medical Specialties) at Apollo Hospitals was envisioned by our Founder Chairman Dr. Pratap C. Reddy. He believed that the emergence of new therapies, technologies, and improved diagnostics were pivotal for delivering quality treatment. Additionally, multi-specialty group practices with a combination of super specialists trained in different modalities of treatment provide patients with greater benefits and clinical outcomes. This patient-centric approach has driven greater collaboration and peer review among physicians and caregivers, leading to higher success rates.

The Centres of Excellence at Apollo Hospitals offer a one-stop solution for patients with multiple and complex medical problems, saving them valuable time, effort and cost from having to meet several doctors and diagnostic procedures to pinpoint their condition.

Major specialties including Heart, Cancer, Bones, Joints & Spine, Organ Transplants, Neurology, Gastro & Colorectal, Bariatric Surgery, Gynaecology & Infertility, and Ophthalmology are some of the Centres of Excellence available, which offers exceptional group practice programmes, including:

 • Heart Care & Minimally Invasive Cardiac Surgery
 • Breast Cancer Treatment
 • Infertility & Endometriosis
 • Head & Neck Oncology
 • Cancer Treatment
 • Stroke
 • Deep Brain Stimulation programmes
 • Neuro & Ortho Rehabilitation programmes
 • Organ Transplantation
 • Knee Pain Management
 • Hearing and Cochlear Implant programmes
 • Preventive Medicine
 • Gastro & Colorectal programmes
 • Trauma and Cosmetic Surgery

 • UPANDIKIZAJI 3 WA VIUNGO
 • UPASUAJI 17 WA MOYO
 • UPASUAJI 383
 • WAGONJWA 1252 WANAOLAZWA
 • WAGONJWA WA NJE 19,697
 • KAGUZIZA AFYA 2000
 • MASHAURI KWA UMBALI ZAIDI YA 50
 • WATEJA ZAIDI YA 400 WA HUDUMA ZA WAUGUZI
 • ZIARA ZAIDI YA 400 KWA AJILI YA HUDUMA ZA NYUMBANI

Muda mrefukablayajuakuchomozananyakati zausiku, utatupatatukikunjamikonoyashatizetunakutafakari: ‘Ni ninikinginesasa? Ninikinginetunawezakufanyailikuokoamaisha au kufanikishahudumazetu? Ninikinginetunawezakufanyaleoilikwambamawazomenginehaiwezekanikamajanatu” Na tunajibumaswalihayakwa’KuendelezaDawa’.

KuendelezaDawakunapatikanakatikamiundoyetu, sehemuya DNA yetunasautiinayoitakwakilammojawetu. Tunasongambelekatikakuendelezadawakwakuunganishaujuziwetumkubwa, rasilimalinateknolojiayahaliyajuuilikukomeshaugonjwaunaofuatanausiozuilikanakufanya mambo ambayo hakuna mtualiyefikirikwambayanawezekana.

HukuHospitali za Apollo zikikaribiamiongominneya safari yakeyakuhakikishaafyanjemanaustawi, nijambo la kujivuniakwambataasisihiyoimesimamakidetekamamwangawamatumainikwawagonjwasio India tubalikoteulimwenguni. Tukiwana TLC ambayeniupendonautunzajimwororokatikatimwamuundowetuunaozingatiawagonjwa, juhudizetuza mara kwa mara zinazingatiakutumiateknolojiayakisasakatikamatibabuilikutoahuduma bora zaidikwawagonjwazinazolingananahuduma za taasisikuu za afyaulimwenguni. Tumekuwakatikamstariwambelewamapinduziyateknolojianamipangoyaupainiakama vile Kituo cha TibayaSaratanikwaKutumiaProtoni cha Apollo huko Chennainahikinikituo cha kwanza katika Asia yaKusini-Mashariki.

Juhudizetu za utangulizizimefanyaHospitali za Apollo kuwakundikubwazaidi la huduma za afyalinaloaminika barani Asia. Tumekuwawatanguliziwa mara kwa mara katikakutoahudumaza afyaza haliyajuukatika Asia yaKusini-Masharikikama vile katikaeneo la MENA.

Tumeshughulikiamamilioniyamaishakwamiongokadhaakwakutoahudumakwahalirahisizaidina vile vilezilengumuzaidi. Leo,
vituovyetuvyakisasavyamatibabuvyenyeutaalamuwakimatibabuwamadaktariwenyeuzoefu, wauguzinawafanyakaziwasaidiziwakotayarikukuzaHospitali za Apollokuelekeaenzimpyayakidijitaliyautoajihuduma za afyakwamichakatonateknolojiabunifu.

Pia tulikuwawa kwanza kutambuatishio la afyadunianilinaloletwanamagonjwayasiyoyakuambukiza (NCDs). Leo, magonjwayasiyoyakuambukizakama vile yale yamoyonamishipa, kunenepakupitakiasi, kisukari, saratani, namagonjwasuguyakupumuandiyoyanayoongozakatikavifovingikwakuuawatumilionisitanchini India kilamwaka. Katikakupambanana NCDs, tuliangazianajukumu la kugunduanakuyazuiamapemanatulikuwawa kwanza kutekelezaukaguziwakingayaafya, tukaanzishaKituo cha Ubora cha Dawaya Kinga mnamo 1983.

Leo, kama siku zijazozinavyoashiria, tunabadilikailikutangaza sura inayofuatayamapinduziyakidijitaliyahudumayaafya. Tunatumiauwezowa Al & ML, uchanganuziwa data nateknolojia za robotiilikuendeleakushikamananasuluhumahiri za afya.

Hospitali za Apollo zikotayarikwa siku zijazo!

Dk Prathap C Reddy

MwanzilishinaMwenyekitiwaHospitali za Apollo

Mwakawa 1983, Dk Prathap C Reddy ambayenimwanzilishiwetu, alijenganchini India hospitaliya kwanza yamatibabuyawataalamumbalimbalihuko Chennai nakubadilishakabisasura yautowajiwahudumaza afyanchini. Jambo hilililianzalikiwamaonoyamtummojanasasanimtoajiwahuduma za afyajumuishibarani Asia.

  • 1980 – 1990:
   Hospitali za Apollo zilifunguamilangoyakehuko Chennai mnamo 1983, wakatimpangowabimayamatibabuulianzishwa,Hospitali za Apollo zikafika Hyderabad.
  • 1991 – 2000:
   Hospitali za Apollo ziliwasili Delhi, Madurai na Visakhapatnam naHospitali za Apollo za Chennai zikatunukiwaCheti cha ISO 9002.

,li>2000 – 2005:
Hospitali za Apollo za kwanza huko Delhi nchini India zilipataKibalikutokakwa JCI nabaadayahapozikafunguliwa Bilaspur, Mysore, Ahmedabad na Kolkata naZikazinduaNambariyaDharurayaKitaifaambayoni1066

 • 2006 – 2008:
  Hospitali za Apollo sasaziko Bangalore nazikokatikaorodhaya 50 kwauborazaididunianikulingananautafitimpyawa Boston Consulting Group. Hospitali za Apollo hukoBangalore zinaorodheshwakamakituo cha 6 cha Apollo kupokeakibalikutokakwa JCI Marekaninauzinduziwavituovyawauguzikatikamadukayadawayaliyochaguliwakotenchini.
 • 2009 – 2010:
  CyberKnife® yazinduliwakatikaHospitali za Apollo huko Chennai. Novalis TX yazinduliwakatikaHospitali za Apollo, SerikaliyaDelhi nchiniIndia inatoastempuinayofurahishakwasababuyamoyowauwanzishajiwaHospitaliza Apollo.
 • 2011 – 2012:
  Apollo nikituo cha pili dunianichenyeshughuli za kupandikizaviungoimara. Hospitali za Apollo hufanyazaidiyaupasuajiwamoyo 130,000. InaletaTeknolojiayaMvuvumkowaRobotihukuAsia naPasifiki.
 • 2013 – 2014:
  Mapachawalioshikanakwamatakohutenganishwanawalioshikamanakwakifuahutenganishwa. HospitaliyaSarataniya Apollo yazinduliwa Bilaspur; Stempuinaadhimishakumbukumbuyamiaka 15 yaupandikizajiwainiwakwanzawenyeufanisinchini IndianahuuulifanywakatikaHospitali za Apollo.
 • 2015 – 2016:
  HospitaliyaMaalumya Apollo, OMR yafanyaUzinduziwaAskApollo. UzinduziwaUchunguziwaHospitali za Apollohuko Ahmedabad zilizoidhinishwana JCI. Chuo cha Matibabu cha Apollo chazinduliwa.
 • 2017 – 2018:
  Hospitaliza Apollo hufanyaupasuajiwaupandikizajiwaubohozaidiya 1500. Inapataviti 500 vya DNB.
 • 2019 – 2020:
  HospitaliyaApollo niya kwanza kupandikizavalvukubwazaidiyamapafuyabandiadunianibilaupasuaji. Hospitali za Apollo zimetunukiwastampukwakukamilishaukaguziwaafyamilioni 20 namiaka 36 yauborawahudumaza afya. Uzinduziwa Apollo ProHealth Apollo Proton Cancer Center (APCC) ulipokeakibali cha JCI. Uzinduziwa Project Kavachna Apollo 24|7. Apollo Education, UK(AEUK) imeanzishwa.
 • 2021 – 2022:
  Hospitali za Apollo zilijiunganampangowakitaifawachanjoya COVID. Zaidi yachanjomilioni 8 zimetolewahadisasa. Hospitali za Apollo Sage zilijiunga na kikundi. Hospitaliya Apollo EXCELCARE pia ilijiunganakikundi.

 

 • ValvuBandiayaMapafuya kwanza ambayonikubwazaididuniani (milimita 32) ilipandikizwabilaupasuajinatimuyamadaktarikatikaHospitali za Apollo, Chennai.
 • UwekajiwaValvuyaMapafukwa mara ya kwanza kabisakwakutumiavalvuiliyotengenezwanchini India, MYVAL, ulifanywanaHospitali za Apollo, Chennai.
 • Upandikizajiwa kwanza wawakatihuohuowa Figo naKongosho barani Asia ulifanyiwamgonjwamwenyeumriwamiaka 38 naHospitaliya Apollo, Chennai.
 • Upasuajiwa kwanza wapamojanchini India wenyemafanikiouliyofanyiwamoyonamirija, ulifanywakwamtotowamiezi 11 kutoka Oman naHospitaliya Watoto ya Apollo, Chennai.
 • Utaratibuwa kwanza wa India waMionziwaJumlawaUbohoulifanyiwamgonjwamwenyeumriwamiaka 35 kutoka Oman naKituo cha Saratani cha Apollo Proton, Chennai.
 • Hospitali za ApollohukoChennai zilifaulukufanyaupandikizajiwa kwanza kwawakatimmojawaIni-Utumbo-Kongoshonchini India.
 • Msururumkubwazaidiwaubadilishanajiwavalvuyaaotanavalvuyamoyowanguruweisiyonamsaadawamrijawaplastikikuuulifanywa.
 • Upasuajiusioonekana,utaratibuusiowaupasuajichiniyangoziambaounashughulikiamasualayanayohusiananakovuulifanywakatikaHospitaliya Watoto ya Apollo, Chennai.
 • Hospitali za Apollo zilianzishataratibu za kisasakama vile upasuajiwapampunamoyounaodunda, ama kwakutumianjiayakupasuakifua, ukarabatiwaupasuajiwenyekupitiamialeyenyekuzungukanauondoajiwavizuizi, uingizwajiwavalvuyakuzuiadamuisiendenjiaisiyo.
 • Mmarekaniwa kwanza alifanyiwaupandikizajiwamoyouliofanikiwakatikaHospitaliya Apollo ya Chennai na pia alikuwamtu mzee zaidikufanyiwaupandikizajiwamoyonchinihumo.
 • UpasuajiwakwanzawaUlimwenguwaUpasuajiwa kwanza waurambazajiwanyongaya iPod ulifanywakwamafanikiokatikaHospitali za Kitaalamu za Apollo, Chennai.
 • Hospitali za Apollo, Chennai zilifanyaupandikizajiwamapafumawilikwaajiliyahaliyakijenetikiyaHermansky-Pudlak Syndrome (HPS) ambayoilikuwakesiya kwanza nchini India naya pili duniani. HPS hutokananamabadilikokatikamojawapoyachembesabatofauti.
 • Hospitali za Apollo huko Hyderabadzilifanyaupasuajiwamoyowa kwanza nchini India kwakutumiakiunzi cha mishipakinachowezakufyonzwakikamilifu cha unyonyajiwaasiliwamrijawaplastiki (absorb-BVS) – 2012.
 • Mnamomwakawa 1995, Hospitali za Apollo zilifanyaupandikizaji wake wa kwanza waUboho, pamojanaupandikizajiwa kwanza waviungovinginchini.
 • Hospitali za Indraprastha Apollo huko Delhi zilikamilishazaidiyaupandikizajiwaini 500 mnamomweziFebruari, 2011.
 • Mtoahudumawaafyawa kwanza kufanyaupandikizajiwamoyomnamo 1995.

Kwa miakamingisasa, Hospitali za Apollo zimeidhinishwakwakupatatuzothabiti za mara kwa maranavibalikatikamikutanombalimbaliyakitaifanakimataifakwamichangombalimbalikatikakuendelezamatibabu. Na hizinipamojana:

 • Rekodi za Dunia za Guinness kwawatazamajiwengiwamojakwamojakwakubuniupyahaliyamgonjwakatikaUlimwenguwaBaadaya COVID-19.
 • Shirikisho la Kimataifa la Hospitali (IHF) kwampango wake waubunifu, CE kwa GE (HifadhiNishatikwaajiliya Ardhi yaKijani).
 • Tuzo za Hospitali za ET HealthWorldkatika kaKitengo cha: a) Hospitali Bora – Utafitiwasarataninauvimbe (Kitaifa) naKitengo cha: b) Hospitali Bora Zaidi katikaHuduma za Kliniki (Kitaifa).
 • Tuzo la UongozikwaSoko la Huduma za Afya kwambali la India lililotolewana Frost na Sullivan.
 • Tuzo la UborawaHudumaya Afya naTuzo la UborakutokakwaShirikisho la VyamavyaBiasharanaViwandavya India (FICCI).
 • Apollo TeleHealth Services (ATHS) iliyotolewakwakitengo cha: ‘MabadilikoYanayofaulu Zaidi yaKidijitali’ naShirikisho la Viwandanchini India (Cll) wakatiwaMkutanowaCll-DX.
 • ImetunukiwakuwaHospitali Bora Zaidi katika ka nyanyatofautinaUtafitiwaHospitali Bora zaidikatikaUtafitiwa WEEK-Hansa nchini India.
 • Tuzo za UborawaHudumaya Afya ya Express kwaMbinu Bora za UsalamawaWagonjwa, Mpango Bora waKutoshelezaWagonjwanaHospitali Bora InayajaliMazingira.
 • Hospitali za Apollo zilipatanafasi 9 za juukatikaUtafitiwaHospitaliZenyeHudumaTofautiTofautikatikaIndiamzimauliofanywana Times Health Survey.
 • Hospitali Bora Zaidi Iliyoorodheshwanchini India katikaUtafitikatikaNgaziyaHospitaliyenyeUtunzajiMahiriwa India mzimanaTimes Health Survey.
 • Imeorodheshwakatiyahospitali bora 20 na The Newsweek Ranking.

 • Hospitali za Apollo zilianzishakifaa cha uchunguzi cha kwanza cha kisasa cha Aquilion One Prism 640-slice CT Scanner.
 • IlizinduamwandamanowavifaavyakisasavyakuchunguzaUbongonaUtiwaMgongo
 • IlizinduaKituo cha Kwanza cha MatibabukwakutumiaProtonihuko Asia KusininaMasharikiya Kati
 • Tulianzishaskanaya kwanza yakidigitaliya PET/CT yaKusini-Asia katikaKituo cha Saratani cha Apollo Proton, Chennai
 • Tukowa kwanza kusakinishamwandamanowaPET-MR katika Asia yaKusini
 • Kikundi cha kwanza cha hospitalikuletamfumowa 640 Slice CT-Angio scan na 64 Slice CT-Angio scan system hadi India
 • Kikundi cha kwanza cha hospitaliKusini-Masharikimwa Asia kuanzisha 16 Slice PET-CT scan
 • TulianzishaTomografiayahaliyajuuzaidiya India ya 128 Slice Ingenuity PET CT-Positron Emission
 • Tunayomaabarakubwanayakisasazaididunianiyanayoshughulikiausingizi
 • TumeanzishaMfumowakisasazaidiwaUpasuajiwaRedioya Cyber Knife® katika Asia-Pacifiki
 • Tulizinduamfumokamiliwa kwanza waugawakidigitaliwakuchunguzauvimbewamatitikatika Asia Kusiniwenyemfumomahususiyataswirayamatitiinayotumiakipimo cha chini cha eksireikugunduasaratanimapema (3D).
 • Tumesakinishateknolojiayahaliyajuuya G (Gravity) Scan —Kichanganuzi cha MRI kilichosimamawazi
 • TumesakinishaMfumowaUpasuajiwa da Vinci® ambaohutoachaguo la uvamizimdogokwataratibungumu za upasuaji, pamojanamanufaakama vile maumivukidogo, kulazwahospitalinikwamudamfupi, kurudiharakanyumbanikwashughuli za kawaida za kila siku namatokeo bora yakliniki.
 • TumewekaMfumowaUpasuajiwaRobotiwakisasawaMvuvumkoambaohubadilishaupasuajiwautiwamgongokutokakwataratibu za kutumiamkonohadikwazile za usahihiwahaliyajuuambazonitaratibu za haliyajuu za robotizinazohakikishamatokeo bora.
 • HIFU inayoongozwana MRI ninjiayakiubunifukwamatibabuyasiyoyauvamiziwauvimbekwenyetumbo la uzazi – chiniyauelekeziwa MRI, mawimbiyasautihupitishwandaniyamwilinakuelekezwakwenyeuvimbehuoilikutiajotonakugandishatishu.
MAISHA YA MILIONI 200 YANAKUWA HATARINI KATIKA NCHI 141
 • Introduced India’s first state-of-the-art Aquilion One Prism 640-slice CT Scanner
 • Launched the state-of-the-art Brain and Spine Suite
 • Launched First Proton Therapy Centre in South Asia & The Middle East
 • Introduced South-Asia’s first digital PET/CT scanner at Apollo Proton Cancer Centre, Chennai
 • First to install the PET-MR Suite in South Asia
 • First hospital group to bring the 640 Slice CT-Angio scan system and the 64 Slice CT-Angio scan system to India
 • First hospital group in South-East Asia to introduce the 16 Slice PET-CT scan
 • Introduced India’s most advanced 128 Slice Ingenuity PET CT- Positron Emission Tomography
 • Equipped with the largest and most sophisticated sleep laboratory in the world
 • Introduced the most advanced Cyber Knife® Robotic Radio Surgery System in Asia Pacific
 • Launched South Asia’s first Full Field Digital Mammography with Tomosynthesis (3D) system
 • Installed a first-of-its-kind cutting edge technology G (Gravity) Scan —An open standing MRI scanner
 • Installed the da Vinci® Surgical System that offers a minimally invasive option for complex surgical procedures, with benefits such as less pain, a shorter hospital stays, faster return to normal daily activities and better clinical outcomes
 • Installed state-of-the-art Renaissance Robotic Surgical System that transforms spine surgery from freehand procedures to highly-accurate, advanced robotic procedures, ensuring excellent outcomes
 • MRI guided HIFU is an innovative mode for genuinely non-invasive treatment of fibroids – under MRI guidance, sound waves are passed into the body and focused into the fibroid to heat and coagulate the tissues.
200 MILLION LIVES TOUCHED ACROSS 141 COUNTRIES

Vizuizivyazamanivinapungua. Vifaavyadijitali, vinavyobebeka, vinavyowezakuvaliwa, vilivyounganishwanamitiririkoya data vinaletamageuzikufuatanana vilehudumaza afyazinatolewa. Wakatiujaowadawaukohapana Apollo inafanyaiwezavyokuielekezakwa wale wanaoihitajizaidi.

Kadirisektayaafyainavyoendelea, tukowazikilawakatikwauwezekanompyanakujibukwakuwekezakatikateknolojiayakisasa, yenyeubunifuambayoinawezakutusaidiakatikadhamirayetuyakuletahuduma za afya za viwangovyakimataifakufikiakilamtu.

Kwa lengo la kutoahudumayaafyayahaliyajuunainayowalengawagonjwa, Hospitali za Apollo zilianzishaVituomaalumvyaUborakwaajiliyataalumamuhimunautaalamuwahaliyajuu. Vituohivivimeeneakote. Maeneoyahospitaliyanavifaavyahaliyajuu, teknolojia za haliyajuunaakiliangavuzaidi.
Kwa kutumiaitifakizilizoimarishwa za usalamanateknolojiayahivipundezaidikatikasayansiyamatibabu, vituovyaUboravilivyomokatikaHospitali za Apollo hutoamatokeo bora zaidi.

Maonoyetu

Kujihusishana Maisha yaMabilioniyaWatu

Dk. Prathap C Reddy

Mwanzilishi Mwenyekiti Apollo Hospitals Group

DhamiraYetu

Kuletahuduma za afya za viwangovyakimataifakaribukwakilamtu. Tumejitoleakufanikishanakudumishauborakatikaelimu, utafitinahuduma za afyakwamanufaayabinadamu.

Maadiliyetu

UfuatiliajiUsiokomawaUdadisiwaUborawaKiakilinaUfahamuwaKijamii.

Kliniki Bora

Sisi katikaHospitaliya Apollo niniayakutoakujitoleabilakudumukwauborawaklinikinakuzingatiakwanguvujuuyaitifaki za nambari. Tunajitahidikufuatiliautaalamuwakilamtaalamuwamagonjwailikupambananamagonjwayanayotishiamaishayawagonjwakila siku. Hospitalihiyoinalengo la kutoamatokeomazuriyakliniki, kwakutumiavifaavyahaliyajuunaviwangovyakuwekakimataifa.

Ukaribu&UtunzajiWenye Upendo

Hospitaliya Apollo inachukuakiburikatikaukarimunakujitoleakutoahuduma bora kutokakwamoyo. Hospitalihiyoinaendeshwanawafanyakaziwanaohusikanakujitoleakatikakutekelezamajukumuya siku hadi siku masaaishirininannekwa siku, siku sabakwa wiki. Wafanyakaziwahospitalihuongezaahadiyaozaidiyamipakailikutoahuduma bora.

TimuyamatibabukatikaHospitaliya Apollo inajumuishanjiayakibinadamunakupunguzahisiayoyoteyashidanahofukwawagonjwaambaowanawezakupatakablanabaadayamatibabuyao.

Wafanyakazihuundamazingirayajotonayakukaribishanyumbanimbalinanyumbanikwawagonjwawetukatikahospitali.

Ukaribu&UtunzajiWenye Upendo

Kikundi cha Hospitaliya Apollo kimechukuamaishayawatumilioni 37 ulimwengunikotekutoahudumayaafyayakipekeenautaalamu. Safari yamapinduziyaHospitaliya Apollo ilianzamiaka 30 iliyopitanalengomojakatikaakili; kutoanjia bora yamatibabunakuboreshauborawamgonjwawamaisha. Hospitalihuajiriteknolojiaikiwanipamojanamatibabuya Robotics naCyberKnife, kupunguzamudawakupona, kuruhusumgonjwakufurahiamaishayafurahanayenyeafya, baadayamatibabukutokaHospitaliya Apollo.

Huduma Bora kwaGharamaya 1/10

Hakuna wakatimgumukatikaHospitaliya Apollo. Hospitalihupokeazaidiya 10,000 kutembeamadukayadawa, admissions 2200, nakesizaidiya 3000 yadharurakila siku. Kwa kila pili aliyotumikiahospitali, madaktarinawafanyakaziwanaojitoleahufanyahudumanyingiikiwanipamojanauchunguziwa CT CT, 400 MRI, UzaziwaMoyowa 40, taratibu 700 za Dialysis, navipindi 3-4 vyakila siku. Yote hiikatika UFUNZO WA MASHARA YA KIMATAIFA.

UtunzajiwaKushirikiana

VituovyaUstawi (Special Specialties) kwenyeHospitaliya Apollo ilifikiriwanaMwenyekitiwetuMtangulizi Dr Pratap C. Reddy. Aliaminikwambakuibukakwamatibabumpya, teknolojia, nauboreshaji bora ulikuwamuhimukwakutoahuduma bora. Zaidi yahayo, mazoeayakikundimaalumnamchanganyikowawataalamwajuuwaliofundishwakwanjiatofauti za matibabuhuwapawagonjwafaidakubwanamatokeoyakliniki. Mbinuhiiyamgonjwaimeongezaushirikianomkubwanaupimajiwarikakatiyamadaktarinawahudumu, nakusababishaviwangovyajuuvyamafanikio.

ViwanjavyaUborakatikaHospitaliya Apollo hutoasuluhisho la mojakwawagonjwawenyematatizomengiyamatibabu, akiwaokoawakatiwathamani, jitihadanagharamayakuwanakukutananamadaktarikadhaanataratibu za uchunguziwakuthibitishahaliyao.

Vipengelevingiikiwanipamojanamoyo, kansa, mifupa, viungonamgongo, Transplants yamwili, Neurology, Gastro & Colorectal, Surgery Bariatric, Gynecology & Infertility, na Ophthalmology nibaadhiya Centers of Excellence inapatikana, ambayoinatoamipangoyakipekeeyamazoeziyakikundi, ikiwanipamojana:

 • HudumayaMoyo&UpasuajiwaMoyoMbaya
 • MatibabuyaSarataniyaMatibabu
 • Infertility & Endometriosis
 • kichwa& oncology yakichwa
 • MatibabuyaSaratani
 • Stroke
 • mipangoyaUbongowaUbongo
 • Programu za Neuro & Ortho za Ukarabativ
 • Uingizajiwa Organ
 • UsimamiziwaMaumivuyaKne
 • mipangoyaUsikilizajina Cochlear Implant
 • Dawayakuzuia
 • Gastro & Colorectal mipango
 • upasuajiwamaumivunamapambo

The Centres of Excellence (Medical Specialties) at Apollo Hospitals was envisioned by our Founder Chairman Dr. Pratap C. Reddy. He believed that the emergence of new therapies, technologies, and improved diagnostics were pivotal for delivering quality treatment. Additionally, multi-specialty group practices with a combination of super specialists trained in different modalities of treatment provide patients with greater benefits and clinical outcomes. This patient-centric approach has driven greater collaboration and peer review among physicians and caregivers, leading to higher success rates.

The Centres of Excellence at Apollo Hospitals offer a one-stop solution for patients with multiple and complex medical problems, saving them valuable time, effort and cost from having to meet several doctors and diagnostic procedures to pinpoint their condition.

Major specialties including Heart, Cancer, Bones, Joints & Spine, Organ Transplants, Neurology, Gastro & Colorectal, Bariatric Surgery, Gynaecology & Infertility, and Ophthalmology are some of the Centres of Excellence available, which offers exceptional group practice programmes, including:

 • Heart Care & Minimally Invasive Cardiac Surgery
 • Breast Cancer Treatment
 • Infertility & Endometriosis
 • Head & Neck Oncology
 • Cancer Treatment
 • Stroke
 • Deep Brain Stimulation programmes
 • Neuro & Ortho Rehabilitation programmes
 • Organ Transplantation
 • Knee Pain Management
 • Hearing and Cochlear Implant programmes
 • Preventive Medicine
 • Gastro & Colorectal programmes
 • Trauma and Cosmetic Surgery

Siku yaKawaidakatikaHospitali za Apollo

 • UPANDIKIZAJI 3 WA VIUNGO
 • UPASUAJI 17 WA MOYO
 • UPASUAJI 383
 • WAGONJWA 1252 WANAOLAZWA
 • WAGONJWA WA NJE 19,697
 • KAGUZIZA AFYA 2000
 • MASHAURI KWA UMBALI ZAIDI YA 50
 • WATEJA ZAIDI YA 400 WA HUDUMA ZA WAUGUZI
 • ZIARA ZAIDI YA 400 KWA AJILI YA HUDUMA ZA NYUMBANI

Muda mrefukablayajuakuchomozananyakati zausiku, utatupatatukikunjamikonoyashatizetunakutafakari: ‘Ni ninikinginesasa? Ninikinginetunawezakufanyailikuokoamaisha au kufanikishahudumazetu? Ninikinginetunawezakufanyaleoilikwambamawazomenginehaiwezekanikamajanatu” Na tunajibumaswalihayakwa’KuendelezaDawa’.

KuendelezaDawakunapatikanakatikamiundoyetu, sehemuya DNA yetunasautiinayoitakwakilammojawetu. Tunasongambelekatikakuendelezadawakwakuunganishaujuziwetumkubwa, rasilimalinateknolojiayahaliyajuuilikukomeshaugonjwaunaofuatanausiozuilikanakufanya mambo ambayo hakuna mtualiyefikirikwambayanawezekana.

Hospitali za Apollo-Mwanga waMatumaini

HukuHospitali za Apollo zikikaribiamiongominneya safari yakeyakuhakikishaafyanjemanaustawi, nijambo la kujivuniakwambataasisihiyoimesimamakidetekamamwangawamatumainikwawagonjwasio India tubalikoteulimwenguni. Tukiwana TLC ambayeniupendonautunzajimwororokatikatimwamuundowetuunaozingatiawagonjwa, juhudizetuza mara kwa mara zinazingatiakutumiateknolojiayakisasakatikamatibabuilikutoahuduma bora zaidikwawagonjwazinazolingananahuduma za taasisikuu za afyaulimwenguni. Tumekuwakatikamstariwambelewamapinduziyateknolojianamipangoyaupainiakama vile Kituo cha TibayaSaratanikwaKutumiaProtoni cha Apollo huko Chennainahikinikituo cha kwanza katika Asia yaKusini-Mashariki.

Juhudizetu za utangulizizimefanyaHospitali za Apollo kuwakundikubwazaidi la huduma za afyalinaloaminika barani Asia. Tumekuwawatanguliziwa mara kwa mara katikakutoahudumaza afyaza haliyajuukatika Asia yaKusini-Masharikikama vile katikaeneo la MENA.

Tumeshughulikiamamilioniyamaishakwamiongokadhaakwakutoahudumakwahalirahisizaidina vile vilezilengumuzaidi. Leo,
vituovyetuvyakisasavyamatibabuvyenyeutaalamuwakimatibabuwamadaktariwenyeuzoefu, wauguzinawafanyakaziwasaidiziwakotayarikukuzaHospitali za Apollokuelekeaenzimpyayakidijitaliyautoajihuduma za afyakwamichakatonateknolojiabunifu.

Pia tulikuwawa kwanza kutambuatishio la afyadunianilinaloletwanamagonjwayasiyoyakuambukiza (NCDs). Leo, magonjwayasiyoyakuambukizakama vile yale yamoyonamishipa, kunenepakupitakiasi, kisukari, saratani, namagonjwasuguyakupumuandiyoyanayoongozakatikavifovingikwakuuawatumilionisitanchini India kilamwaka. Katikakupambanana NCDs, tuliangazianajukumu la kugunduanakuyazuiamapemanatulikuwawa kwanza kutekelezaukaguziwakingayaafya, tukaanzishaKituo cha Ubora cha Dawaya Kinga mnamo 1983.

Leo, kama siku zijazozinavyoashiria, tunabadilikailikutangaza sura inayofuatayamapinduziyakidijitaliyahudumayaafya. Tunatumiauwezowa Al & ML, uchanganuziwa data nateknolojia za robotiilikuendeleakushikamananasuluhumahiri za afya.

Hospitali za Apollo zikotayarikwa siku zijazo!

Dk Prathap C Reddy

MwanzilishinaMwenyekitiwaHospitali za Apollo

UendelezajiwaDawakwamiakamingi

Mwakawa 1983, Dk Prathap C Reddy ambayenimwanzilishiwetu, alijenganchini India hospitaliya kwanza yamatibabuyawataalamumbalimbalihuko Chennai nakubadilishakabisasura yautowajiwahudumaza afyanchini. Jambo hilililianzalikiwamaonoyamtummojanasasanimtoajiwahuduma za afyajumuishibarani Asia.

  • 1980 – 1990:
   Hospitali za Apollo zilifunguamilangoyakehuko Chennai mnamo 1983, wakatimpangowabimayamatibabuulianzishwa,Hospitali za Apollo zikafika Hyderabad.
  • 1991 – 2000:
   Hospitali za Apollo ziliwasili Delhi, Madurai na Visakhapatnam naHospitali za Apollo za Chennai zikatunukiwaCheti cha ISO 9002.

,li>2000 – 2005:
Hospitali za Apollo za kwanza huko Delhi nchini India zilipataKibalikutokakwa JCI nabaadayahapozikafunguliwa Bilaspur, Mysore, Ahmedabad na Kolkata naZikazinduaNambariyaDharurayaKitaifaambayoni1066

 • 2006 – 2008:
  Hospitali za Apollo sasaziko Bangalore nazikokatikaorodhaya 50 kwauborazaididunianikulingananautafitimpyawa Boston Consulting Group. Hospitali za Apollo hukoBangalore zinaorodheshwakamakituo cha 6 cha Apollo kupokeakibalikutokakwa JCI Marekaninauzinduziwavituovyawauguzikatikamadukayadawayaliyochaguliwakotenchini.
 • 2009 – 2010:
  CyberKnife® yazinduliwakatikaHospitali za Apollo huko Chennai. Novalis TX yazinduliwakatikaHospitali za Apollo, SerikaliyaDelhi nchiniIndia inatoastempuinayofurahishakwasababuyamoyowauwanzishajiwaHospitaliza Apollo.
 • 2011 – 2012:
  Apollo nikituo cha pili dunianichenyeshughuli za kupandikizaviungoimara. Hospitali za Apollo hufanyazaidiyaupasuajiwamoyo 130,000. InaletaTeknolojiayaMvuvumkowaRobotihukuAsia naPasifiki.
 • 2013 – 2014:
  Mapachawalioshikanakwamatakohutenganishwanawalioshikamanakwakifuahutenganishwa. HospitaliyaSarataniya Apollo yazinduliwa Bilaspur; Stempuinaadhimishakumbukumbuyamiaka 15 yaupandikizajiwainiwakwanzawenyeufanisinchini IndianahuuulifanywakatikaHospitali za Apollo.
 • 2015 – 2016:
  HospitaliyaMaalumya Apollo, OMR yafanyaUzinduziwaAskApollo. UzinduziwaUchunguziwaHospitali za Apollohuko Ahmedabad zilizoidhinishwana JCI. Chuo cha Matibabu cha Apollo chazinduliwa.
 • 2017 – 2018:
  Hospitaliza Apollo hufanyaupasuajiwaupandikizajiwaubohozaidiya 1500. Inapataviti 500 vya DNB.
 • 2019 – 2020:
  HospitaliyaApollo niya kwanza kupandikizavalvukubwazaidiyamapafuyabandiadunianibilaupasuaji. Hospitali za Apollo zimetunukiwastampukwakukamilishaukaguziwaafyamilioni 20 namiaka 36 yauborawahudumaza afya. Uzinduziwa Apollo ProHealth Apollo Proton Cancer Center (APCC) ulipokeakibali cha JCI. Uzinduziwa Project Kavachna Apollo 24|7. Apollo Education, UK(AEUK) imeanzishwa.
 • 2021 – 2022:
  Hospitali za Apollo zilijiunganampangowakitaifawachanjoya COVID. Zaidi yachanjomilioni 8 zimetolewahadisasa. Hospitali za Apollo Sage zilijiunga na kikundi. Hospitaliya Apollo EXCELCARE pia ilijiunganakikundi.

 

Hatuakuu za kliniki

 • ValvuBandiayaMapafuya kwanza ambayonikubwazaididuniani (milimita 32) ilipandikizwabilaupasuajinatimuyamadaktarikatikaHospitali za Apollo, Chennai.
 • UwekajiwaValvuyaMapafukwa mara ya kwanza kabisakwakutumiavalvuiliyotengenezwanchini India, MYVAL, ulifanywanaHospitali za Apollo, Chennai.
 • Upandikizajiwa kwanza wawakatihuohuowa Figo naKongosho barani Asia ulifanyiwamgonjwamwenyeumriwamiaka 38 naHospitaliya Apollo, Chennai.
 • Upasuajiwa kwanza wapamojanchini India wenyemafanikiouliyofanyiwamoyonamirija, ulifanywakwamtotowamiezi 11 kutoka Oman naHospitaliya Watoto ya Apollo, Chennai.
 • Utaratibuwa kwanza wa India waMionziwaJumlawaUbohoulifanyiwamgonjwamwenyeumriwamiaka 35 kutoka Oman naKituo cha Saratani cha Apollo Proton, Chennai.
 • Hospitali za ApollohukoChennai zilifaulukufanyaupandikizajiwa kwanza kwawakatimmojawaIni-Utumbo-Kongoshonchini India.
 • Msururumkubwazaidiwaubadilishanajiwavalvuyaaotanavalvuyamoyowanguruweisiyonamsaadawamrijawaplastikikuuulifanywa.
 • Upasuajiusioonekana,utaratibuusiowaupasuajichiniyangoziambaounashughulikiamasualayanayohusiananakovuulifanywakatikaHospitaliya Watoto ya Apollo, Chennai.
 • Hospitali za Apollo zilianzishataratibu za kisasakama vile upasuajiwapampunamoyounaodunda, ama kwakutumianjiayakupasuakifua, ukarabatiwaupasuajiwenyekupitiamialeyenyekuzungukanauondoajiwavizuizi, uingizwajiwavalvuyakuzuiadamuisiendenjiaisiyo.
 • Mmarekaniwa kwanza alifanyiwaupandikizajiwamoyouliofanikiwakatikaHospitaliya Apollo ya Chennai na pia alikuwamtu mzee zaidikufanyiwaupandikizajiwamoyonchinihumo.
 • UpasuajiwakwanzawaUlimwenguwaUpasuajiwa kwanza waurambazajiwanyongaya iPod ulifanywakwamafanikiokatikaHospitali za Kitaalamu za Apollo, Chennai.
 • Hospitali za Apollo, Chennai zilifanyaupandikizajiwamapafumawilikwaajiliyahaliyakijenetikiyaHermansky-Pudlak Syndrome (HPS) ambayoilikuwakesiya kwanza nchini India naya pili duniani. HPS hutokananamabadilikokatikamojawapoyachembesabatofauti.
 • Hospitali za Apollo huko Hyderabadzilifanyaupasuajiwamoyowa kwanza nchini India kwakutumiakiunzi cha mishipakinachowezakufyonzwakikamilifu cha unyonyajiwaasiliwamrijawaplastiki (absorb-BVS) – 2012.
 • Mnamomwakawa 1995, Hospitali za Apollo zilifanyaupandikizaji wake wa kwanza waUboho, pamojanaupandikizajiwa kwanza waviungovinginchini.
 • Hospitali za Indraprastha Apollo huko Delhi zilikamilishazaidiyaupandikizajiwaini 500 mnamomweziFebruari, 2011.
 • Mtoahudumawaafyawa kwanza kufanyaupandikizajiwamoyomnamo 1995.

TuzonaUtambuzi

Kwa miakamingisasa, Hospitali za Apollo zimeidhinishwakwakupatatuzothabiti za mara kwa maranavibalikatikamikutanombalimbaliyakitaifanakimataifakwamichangombalimbalikatikakuendelezamatibabu. Na hizinipamojana:

 • Rekodi za Dunia za Guinness kwawatazamajiwengiwamojakwamojakwakubuniupyahaliyamgonjwakatikaUlimwenguwaBaadaya COVID-19.
 • Shirikisho la Kimataifa la Hospitali (IHF) kwampango wake waubunifu, CE kwa GE (HifadhiNishatikwaajiliya Ardhi yaKijani).
 • Tuzo za Hospitali za ET HealthWorldkatika kaKitengo cha: a) Hospitali Bora – Utafitiwasarataninauvimbe (Kitaifa) naKitengo cha: b) Hospitali Bora Zaidi katikaHuduma za Kliniki (Kitaifa).
 • Tuzo la UongozikwaSoko la Huduma za Afya kwambali la India lililotolewana Frost na Sullivan.
 • Tuzo la UborawaHudumaya Afya naTuzo la UborakutokakwaShirikisho la VyamavyaBiasharanaViwandavya India (FICCI).
 • Apollo TeleHealth Services (ATHS) iliyotolewakwakitengo cha: ‘MabadilikoYanayofaulu Zaidi yaKidijitali’ naShirikisho la Viwandanchini India (Cll) wakatiwaMkutanowaCll-DX.
 • ImetunukiwakuwaHospitali Bora Zaidi katika ka nyanyatofautinaUtafitiwaHospitali Bora zaidikatikaUtafitiwa WEEK-Hansa nchini India.
 • Tuzo za UborawaHudumaya Afya ya Express kwaMbinu Bora za UsalamawaWagonjwa, Mpango Bora waKutoshelezaWagonjwanaHospitali Bora InayajaliMazingira.
 • Hospitali za Apollo zilipatanafasi 9 za juukatikaUtafitiwaHospitaliZenyeHudumaTofautiTofautikatikaIndiamzimauliofanywana Times Health Survey.
 • Hospitali Bora Zaidi Iliyoorodheshwanchini India katikaUtafitikatikaNgaziyaHospitaliyenyeUtunzajiMahiriwa India mzimanaTimes Health Survey.
 • Imeorodheshwakatiyahospitali bora 20 na The Newsweek Ranking.

UbunifuwaTeknolojiaya Apollo

 • Hospitali za Apollo zilianzishakifaa cha uchunguzi cha kwanza cha kisasa cha Aquilion One Prism 640-slice CT Scanner.
 • IlizinduamwandamanowavifaavyakisasavyakuchunguzaUbongonaUtiwaMgongo
 • IlizinduaKituo cha Kwanza cha MatibabukwakutumiaProtonihuko Asia KusininaMasharikiya Kati
 • Tulianzishaskanaya kwanza yakidigitaliya PET/CT yaKusini-Asia katikaKituo cha Saratani cha Apollo Proton, Chennai
 • Tukowa kwanza kusakinishamwandamanowaPET-MR katika Asia yaKusini
 • Kikundi cha kwanza cha hospitalikuletamfumowa 640 Slice CT-Angio scan na 64 Slice CT-Angio scan system hadi India
 • Kikundi cha kwanza cha hospitaliKusini-Masharikimwa Asia kuanzisha 16 Slice PET-CT scan
 • TulianzishaTomografiayahaliyajuuzaidiya India ya 128 Slice Ingenuity PET CT-Positron Emission
 • Tunayomaabarakubwanayakisasazaididunianiyanayoshughulikiausingizi
 • TumeanzishaMfumowakisasazaidiwaUpasuajiwaRedioya Cyber Knife® katika Asia-Pacifiki
 • Tulizinduamfumokamiliwa kwanza waugawakidigitaliwakuchunguzauvimbewamatitikatika Asia Kusiniwenyemfumomahususiyataswirayamatitiinayotumiakipimo cha chini cha eksireikugunduasaratanimapema (3D).
 • Tumesakinishateknolojiayahaliyajuuya G (Gravity) Scan —Kichanganuzi cha MRI kilichosimamawazi
 • TumesakinishaMfumowaUpasuajiwa da Vinci® ambaohutoachaguo la uvamizimdogokwataratibungumu za upasuaji, pamojanamanufaakama vile maumivukidogo, kulazwahospitalinikwamudamfupi, kurudiharakanyumbanikwashughuli za kawaida za kila siku namatokeo bora yakliniki.
 • TumewekaMfumowaUpasuajiwaRobotiwakisasawaMvuvumkoambaohubadilishaupasuajiwautiwamgongokutokakwataratibu za kutumiamkonohadikwazile za usahihiwahaliyajuuambazonitaratibu za haliyajuu za robotizinazohakikishamatokeo bora.
 • HIFU inayoongozwana MRI ninjiayakiubunifukwamatibabuyasiyoyauvamiziwauvimbekwenyetumbo la uzazi – chiniyauelekeziwa MRI, mawimbiyasautihupitishwandaniyamwilinakuelekezwakwenyeuvimbehuoilikutiajotonakugandishatishu.
MAISHA YA MILIONI 200 YANAKUWA HATARINI KATIKA NCHI 141
 • Introduced India’s first state-of-the-art Aquilion One Prism 640-slice CT Scanner
 • Launched the state-of-the-art Brain and Spine Suite
 • Launched First Proton Therapy Centre in South Asia & The Middle East
 • Introduced South-Asia’s first digital PET/CT scanner at Apollo Proton Cancer Centre, Chennai
 • First to install the PET-MR Suite in South Asia
 • First hospital group to bring the 640 Slice CT-Angio scan system and the 64 Slice CT-Angio scan system to India
 • First hospital group in South-East Asia to introduce the 16 Slice PET-CT scan
 • Introduced India’s most advanced 128 Slice Ingenuity PET CT- Positron Emission Tomography
 • Equipped with the largest and most sophisticated sleep laboratory in the world
 • Introduced the most advanced Cyber Knife® Robotic Radio Surgery System in Asia Pacific
 • Launched South Asia’s first Full Field Digital Mammography with Tomosynthesis (3D) system
 • Installed a first-of-its-kind cutting edge technology G (Gravity) Scan —An open standing MRI scanner
 • Installed the da Vinci® Surgical System that offers a minimally invasive option for complex surgical procedures, with benefits such as less pain, a shorter hospital stays, faster return to normal daily activities and better clinical outcomes
 • Installed state-of-the-art Renaissance Robotic Surgical System that transforms spine surgery from freehand procedures to highly-accurate, advanced robotic procedures, ensuring excellent outcomes
 • MRI guided HIFU is an innovative mode for genuinely non-invasive treatment of fibroids – under MRI guidance, sound waves are passed into the body and focused into the fibroid to heat and coagulate the tissues.
200 MILLION LIVES TOUCHED ACROSS 141 COUNTRIES

Kuendelezadawakupitiateknolojiayenyeubunifu

Vizuizivyazamanivinapungua. Vifaavyadijitali, vinavyobebeka, vinavyowezakuvaliwa, vilivyounganishwanamitiririkoya data vinaletamageuzikufuatanana vilehudumaza afyazinatolewa. Wakatiujaowadawaukohapana Apollo inafanyaiwezavyokuielekezakwa wale wanaoihitajizaidi.

Kadirisektayaafyainavyoendelea, tukowazikilawakatikwauwezekanompyanakujibukwakuwekezakatikateknolojiayakisasa, yenyeubunifuambayoinawezakutusaidiakatikadhamirayetuyakuletahuduma za afya za viwangovyakimataifakufikiakilamtu.

KuendelezadawakupitiaVituovyetuvyaUbora

Kwa lengo la kutoahudumayaafyayahaliyajuunainayowalengawagonjwa, Hospitali za Apollo zilianzishaVituomaalumvyaUborakwaajiliyataalumamuhimunautaalamuwahaliyajuu. Vituohivivimeeneakote. Maeneoyahospitaliyanavifaavyahaliyajuu, teknolojia za haliyajuunaakiliangavuzaidi.
Kwa kutumiaitifakizilizoimarishwa za usalamanateknolojiayahivipundezaidikatikasayansiyamatibabu, vituovyaUboravilivyomokatikaHospitali za Apollo hutoamatokeo bora zaidi.

Utaalam wetu

Hospitali za Apollo zimeibuka kama watoa huduma wa afya jumuishi wanaoongoza barani Asia na wana uwepo mkubwa katika mfumo ikolojia wa huduma ya afya, ikijumuisha Hospitali, Maduka ya dawa, Kliniki za Huduma ya Msingi na Uchunguzi na modeli nyingi za huduma za afya.

Hospitali zetu

Kila mwaka, Hospitali za Apollo huwaona wagonjwa wanaosafiri kutoka nchi mbalimbali kutafuta matibabu katika hospitali hizo. Wafanyikazi wetu wenye uzoefu wa juu wanajua jinsi ya kusaidia wagonjwa wa kimataifa kama wewe mwenyewe. Katika Hospitali za Apollo tunafanya hatua ya ziada sio tu kukupa matibabu ya hali ya juu lakini uangalifu na utunzaji usiogawanyika mara tu unapowasili kwenye uwanja wa ndege.

Mfafanuzi wa Wagonjwa wa Kimataifa wa Apollo

Hospitali za Apollo ni kundi linaloongoza la hospitali za wataalamu mbalimbali nchini India. Pia iko katika nchi kadhaa katika eneo la Asia-Pacific. Zaidi ya madaktari 8000 hutoa matibabu bora zaidi katika darasa katika hospitali za vikundi 70+ katika miji 27.

Safari yako ya matibabu huko Apollo

Uchambuzi wa Historia yako ya Matibabu

Timu yetu ya wataalamu wa matibabu wenye uzoefu wa juu hukagua historia yako ya matibabu ili kukushauri kuhusu njia bora za matibabu na kupanga safari yako ya matibabu.

Ushauri wa Kabla ya Kuwasili

Kusafiri na hali ya matibabu inaweza kuwa changamoto. Kabla ya safari yako, Apollo itakusaidia katika kupanga mashauriano ya telemedicine (video) na Daktari ili kuchanganua kwa kina hali yako ya kiafya na kufanya tathmini ya kina ya afya yako ya sasa.

Utunzaji Zaidi ya Mipango ya Usafiri

Utunzaji wetu unapita zaidi ya ziara yako ya hospitali. Baada ya kuthibitisha tarehe za kusafiri, Timu ya Apollo itapanga miadi yako yote, usafiri wa ndani na uwekaji nafasi wa hoteli Ikiwa majaribio ya awali yanahitajika, basi yataratibiwa pia. Hebu tutunze mipango yako ya usafiri ili uweze kuzingatia uponyaji na siha. Tunatazamia kukuunga mkono.


Safari ya Afya Bila Hasara

Washirika wetu wa huduma za wagonjwa wa kimataifa watakuwa nawe kila hatua katika hospitali, kuanzia utaratibu wa kulazwa, mashauriano ya matibabu, na matibabu, njia yote ya kupona na kuruhusiwa. Kufuatia matibabu ya mafanikio, daktari atakushauri juu ya huduma ya baada ya matibabu na, ikiwa ni lazima, usaidizi wa kufuatilia kwa vikao vya baadaye.

Huduma ya Baada ya Kulazwa

Tunakusaidia kwa maswali yako yote baada ya kulazwa hospitalini, kupanga ripoti zako zote za matibabu, na kukuongoza katika mchakato wa kuachiliwa.


Apollo Anasafiri Kurudi Na Wewe

Mara tu unapoingia Apollo, wewe ni sehemu ya Familia ya Apollo. Baada ya matibabu, timu yetu hukagua ili kuona kama unahitaji matibabu yoyote ya baada ya upasuaji, kumbuka dawa zako, na ufanye matibabu kwa upole.

Patient Services Icon

Huduma za Wagonjwa

languageinterpretation
Ufafanuzi wa Lugha
costestimation
Makadirio ya gharama
insuranceandbilling
Msaada wa Bima na Malipo

Panga Safari yako

Hospitali inatoa anuwai kamili ya taaluma za matibabu 35 kwa kuzingatia sana vituo vifuatavyo vya ubora: Sayansi ya Moyo, Sayansi ya Neuro, Mifupa, Saratani, Tiba ya Dharura na Kupandikiza Kiungo Kigumu.

Ushuhuda

testimonials

Binti yangu alifanyiwa upasuaji wa kurekebisha ugonjwa wa scoliosis katika Hospitali za Apollo, Chennai. Hospitali ya...

Doctor Icon
Bi Ama, Nigeria
Nigeria
testimonials

Asante Apollo. Kwa matibabu bora niliyopata

Doctor Icon
Bi. Costa Rica
testimonials

Ufanisi niliopokea saa 3.00 asubuhi nilipowasili Apollo Chennai ulilinganishwa na huduma ya hoteli ya nyota tano....

Doctor Icon
Bi. Fatima Saad, Nigeria
testimonials

"Nimefurahishwa sana na hali ya mshikamano na uhusiano kati ya wafanyakazi wa idara mbalimbali, karibu kama...

Doctor Icon
Bi. Lady ADA Chukwudoze, Nigeria
Nigeria
testimonials

Bi Lilian alifika katika Hospitali ya Apollo Chennai kutoka Kenya kwa matibabu kufuatia ajali iliyosababisha kuvunjika....

Doctor Icon
Bi. Lilian, Kenya
testimonials

Ningependa kuzishukuru Hospitali za Apollo, madaktari wake na timu ya kimataifa ya huduma kwa wagonjwa kwa...

Doctor Icon
Bibi Katija, Mauritius

Unaweza kupanga miadi mtandaoni katika https://www.askapollo.com/ ili kuratibu miadi ya matibabu au Ushauri wa Mtandaoni katika https://www.askapollo.com/online-doctors-consultation/ na upate maelezo zaidi kuhusu hospitali. Vinginevyo, unaweza kujaza fomu katika sehemu yetu ya Uliza Us.

Ni muhimu kutoa taarifa kamili kuhusu rekodi zako za afya, historia ya matibabu, dawa za sasa, na kadhalika. Iwapo umeelekezwa kwa Hospitali za Apollo na daktari katika nchi unayoishi, inashauriwa kuleta maelezo ya mawasiliano ya daktari kwa miadi yako iliyoratibiwa.

Ndio unaweza. Unaweza kuwasiliana na Kituo chetu cha Kimataifa cha Wagonjwa cha Apollo au eneo letu lolote moja kwa moja, ukitoa maelezo ya kina kuhusu historia ya afya yako na matibabu unayotaka. Tutakusaidia kuratibu na kuweka miadi na mtaalamu anayefaa.

Kabisa. Mara tu unapofahamishwa na mtaalamu, Meneja wetu wa Uhusiano atakupa mpango kamili, unaokadiriwa urefu wa kukaa kwako, gharama, na vifurushi muhimu vya utunzaji wa kabla na baada ya matibabu.